sábado, 26 de noviembre de 2022

Nota del «Foro de Curas de Bizkaia» / «Bizkaiko Abade-Foroa»ren Oharra

 (castellano)

Mikel Azpeitiaren aurkako epai-gaiaren "sobreseimentu"aren aurrean.

Bizkaiko Abade-Foroaren Iragarpena


Amorebieta-Etxanon
2022ko zemendiaren 25ean

 2020ko urrian, Mikel Azpeitiak (orduan Lemoako abadea) hilabete batzuk arinago egindako azalpenetatik zazpi minutu t'erdi zabaldu ziran. "Bajo el Silencio" dokumentalean agertu ziran harek egindako ordu bi t'erdi inguruko azalpenak.

2020ko urriaren 29an, azalpen hareen zatia haizeratzeaz bat, Bilboko Gotzainak (orduan Mario Iceta Jauna) eta haren gotzain laguntzaileak (Joseba Segura Jauna), Gotzain-Kontseiluagaz batera, bere eretxiak agerian zuzentzera eta parkamen eskatzera behartu eben, halanko berbak "onartezinak" zirala azpimarratu ondoren, eta "ezelan ere ez" ebela agertzen "Eleizbarruti honen jarrerea, ez eta bertako abadegoarena han erabilitako gaien inguruan". Era berean ere iragarri eben "aitatu abadeagaz hartu-emonetan egozala gai honen azterketan", eta "berak egin behar izango eutsela aurre etorri eitekezan ondorioei". Hurrengo egunean "eleizkizunetatik banantzea" erabagi eben.

Urte haretako zemendiaren 10ean, "Bizkaiko Abade-Foro" honek gure guraria agertu eban —eta oraindino ez dogu erantzunik jaso—; hau da: "nahi gendula jakin ea Gotzainek", hartu eben erabagi hori, "ikus-entzuki osoa ikusi ondoren hartu eben", eta "iragarpenen ordu bi t'erdi ingurukoaren zapi minutu t'erdiko zatia era interesatuan ez zala atara" argi eukita.

Jarraian zera iragarten gendun: Gogorkeriaren eta izuaren zergaitiei buruz diagnostiko ezbardinak dagoz. "Mikel Azpeitiak horren aldekoenganako enpatia handiegia agertzen dauala uste dogu azalpenen zatitxo horri baino ez bagaiakoz atxikitzen". Eta parkamen eskatu izana zinez eskertzen deutsagu.

Eta jarraitzen gendun: "Mikel Azpeitiaren ibilbide pastorala ikusita", ezin onartu geike "hari buruz jalgitako ustezko epaiak, gogorkeria eta izukeriaren aldeko dala esatea". Guztiz kontrakoa agertzen da-eta.  Horren froga asko eta gehiago daukaguz bai geuk eta baita zerbitzatu dauzan eleiz alkarteetako kristauek ere. Horrez gain —Euskal Herriko Eleizearen magisteritzarekin bat eginda—, inoiz ez dau arazorik izan gogorkeria eta izukeria gaitzesteko, ez diralako urtenbide, moral arazo izateaz gain bizikidetza politiko arazo ere badan honentzako.

Eta Gotzainei zera esanez amaitzen gendun: "‘eleizkizunetatik’ banantzea, jazoerei lotutako informazinoagaitik baino gehiago zala, gure ustez, hedabideen presinoagaitik"; hari entzundakoari (Gotzain Kontseiluaren lehen oharra telefonoz irakurri jakon, hedabideetara bialdu aurretxoan, han ‘jazoeren arduradun zan abadeagaz hartu-emonetan egozala’ esaten zanarren), eta Bizkaiko Eleizearen buru komuninoan izatea dagokien erantzukizundunengandik itxaron daiteken zuhurtziari baino gehiago. Mingarri dogu izan daben ez-informazinoa, arinkeria, ebatziaren gehiegia eta ebanjelio kutsuzko adorerik eza, eta Mikel Azpeitia bere zerbitzuetan laster baten jarria izango dala itxaroten dogu".

2022ko zemendiaren joan dan 17an jakin dogu, Mikel Azpeitiak egindako azalpenetan, Entzutegi Nazionalaren urte horretako zemendiaren 8ko "autoa"ren arabera: «“no implican, ni directa ni indirectamente, un mensaje inequívoco a la violencia ni una aprobación de su uso, enmarcándose en un documental que pretende revivir la situación creada en el País Vasco a consecuencia de la existencia de la organización terrorista ETA, en el que no se logra adivinar, ni tan siquiera indiciariamente, la existencia de frases, expresiones o palabras que pretendan enaltecer o justificar el terrorismo o a los terroristas, generando un discurso del odio que pueda llegar a crear un peligro o riesgo ni concreto ni abstracto para la seguridad colectiva”.  Por eso, quedan sobreseídas las actuaciones».

 

Guzti honen arabera, hona Bizkaiko Abade-Foroaren jarrerea:

1.- Uste dogu, bai Mario Iceta monsinoreak eta baita Joseba Segura jaunak eta euren Gotzain Kontseiluak agerian eskatu behar izango leuskioela parkamen Mikel Azpeitiari, lehenengo iragarpena hari entzun aurretik egiteagaitik; erreportai osoa ez ikusiagiatik; "eleizkizunetatik" banantzeagaitik, eta, bere egunean esan genduanez, "salatuari entzun eta jazoeren barri zehatza izan aurretik hedabideen presinoari makurtuta ebazteagaitik". Zehaztasun guztiok zalantzatan jarten dabe bai euren berbea eta baita gotzain ministeritza ere —euren zereginaren misinoari eta izaereari huts astuna egiteagaitik—, eta arrakaldu egiten dabe bai abadegoak eta baita Bizkaian dan Jainkoaren herrikoek Gotzainagaz izan behar daben uste ona. Biziro gura izango geuken gauzea da uste hori osatzen hasi daitela hareen ageriko parkamen eskatzeaz.

2.- Jokabide hau, Zuzenbide Kanoniko Kodigoari eta gehiegizko aginpedeari lotua  litzateke (erabatekoa ez danean), eta inondik ere ez sinodala eta gotzain agintea ardurakidetasunean gauzatzea. Jokabide hau ezin ulertu daiteke Ebanjelioak aginpidea eta honen erabilpena ulertzen dauan arabera; eta urrun dago baita, araubide zibilak edozein inputaturi, zorionez, autortzen deutsozan hiru eskubideetatik ere (honeik ez doguz ikusi gauzatuak ez une honetan ez beste batzuetan ere): oinarrizko ustezko errugabetasuna; berme guztiez egingo dan defentsarena (inputatua dan une beretik bertan izanik letraua), eta izen ona eta ohorea, errudun izatea gauzatzen ez dan artean.

3.- Azkenik, aitatutako jokabideak eta hartutako erabagiek sortu daben arazo hau, eta urgenteak diran pastoral eta eratze kutsuzko beste arazo batzuk Eleizbarrutiko Asanblada baten mahairatzea eskatzen dabe. Gure Eleizan nabari diran  ezbardintasunak azaleratzearen bildur barik egin behar izango geuke hau; euretan oinarri hartu barik euretariko bat garatzeko. Eta tristeagoa litzateke, Nazareteko Jesusengandik hartutako ebanjelio iragarpenerako eginkizunaren eragile zintzoa komuninoan ez izatea eta horregaitik komuninoa gauzatzea bera ukatzea.

Bizkaiko Abade-Foroa
Amorebieta-Etxanon, 2022
ko zemendiaren 25ean

 

Oharra: Mikel Azpeitiaren salbuespenaz. Ha ez da sartzen honetan, aldamenean geratzen da Forokidea izan arren. 

 

Ante el sobreseimiento de la causa contra Mikel Azpeitia.
Comunicado del Foro de Curas de Bizkaia

Amorebieta - Etxano,
25 de noviembre de 2022

En octubre de 2020 se difundió un extracto de siete minutos y medio de unas declaraciones que, meses antes, Mikel Azpeitia, entonces sacerdote de Lemona (Bizkaia, España), había realizado, durante cerca de dos horas y media, para el documental titulado “Bajo el Silencio”.

El 29de octubre de 2020, una vez que trascendió el extracto de estas declaraciones, el obispo de Bilbao (en aquel tiempo, D. Mario Iceta) y su auxiliar (D. Joseba Segura), con el Consejo Episcopal, le urgieron a retractarse y pedir perdón públicamente, después de subrayar que tales palabras eran “inaceptables” y que “en modo alguno” reflejaban “la posición  de esta diócesis ni del clero diocesano sobre los temas abordados”. Igualmente informaron que estaban “abordando esta cuestión con dicho presbítero”, a quien competía “hacer frente a su responsabilidad y a las consecuencias que de ella se derivaran”. Al día siguiente, decidieron retirarle “los oficios eclesiásticos”.

El 10de noviembre del mismo año, el “Foro de curas de Bizkaia”, manifestamos públicamente nuestro deseo de “saber —no obteniendo respuesta alguna hasta el presente— si los obispos” habían “tomado esa decisión después de haber visionado toda la entrevista” y teniendo bien claro que no se habían “entresacado, de manera interesada, escasamente siete minutos y medio de unas declaraciones que, al parecer, duraron más de dos horas”.

“Ateniéndonos, únicamente, al extracto de las declaraciones ofrecidas —indicábamos a continuación— entendemos que en la descripción de los diferentes diagnósticos existentes sobre las causas de la violencia y del terror, Mikel Azpeitia lo hace presentando una empatía desmedida con sus partidarios. Le agradecemos que haya pedido perdón por ello”.

Proseguíamos no aceptando, vista “la trayectoria pastoral de Mikel Azpeitia, los juicios de valor emitidos estos días sobre una posible justificación por su parte de la violencia o del terror. Más bien, todo lo contrario. De ello tenemos sobradas pruebas tanto nosotros, como los cristianos de las comunidades en las que ha servido. Es más, nunca ha tenido problema alguno en condenar —sintonizando con el magisterio de la Iglesia en el País Vasco— la violencia y el terror como vías de solución para un problema que, además de moral, lo es de convivencia política”.

Y finalizábamos indicando a los obispos que “‘la retirada de los oficios eclesiásticos’ obedecía más al dictado de la presión mediática que a una información ajustada de los hechos, a la escucha de la persona en cuestión (a quien se le leyó telefónicamente la primera nota del Consejo Episcopal, previo al envío de la misma a la prensa, a pesar de que en ella se decía que estaban ‘abordando esta cuestión con dicho presbítero’) y a la prudencia que es de esperar en quienes tienen la responsabilidad de presidir en la comunión a la Iglesia en Bizkaia. Lamentamos su desinformación, su precipitación, así como la desmesura de la decisión adoptada y su falta de coraje evangélico, esperando que Mikel Azpeitia sea restituido en su servicio cuanto antes”.

El pasado 17 de noviembre de 2022 hemos sabido que, por auto de la Audiencia Nacional del 8 de noviembre del mismo año, las declaraciones de Mikel Azpeitia “no implican, ni directa ni indirectamente, un mensaje inequívoco a la violencia ni una aprobación de su uso, enmarcándose en un documental que pretende revivir la situación creada en el País Vasco a consecuencia de la existencia de la organización terrorista ETA, en el que no se logra adivinar, ni tan siquiera indiciariamente, la existencia de frases, expresiones o palabras que pretendan enaltecer o justificar el terrorismo o a los terroristas, generando un discurso del odio que pueda llegar a crear un peligro o riesgo ni concreto ni abstracto para la seguridad colectiva”.  Por eso, quedan sobreseídas las actuaciones.

 

Ante todos estos datos, en el Foro de curas de Bizkaia

1.- Entendemos que tanto mons. Mario Iceta como Joseba Segura y su Consejo Episcopal han de pedir perdón públicamente a Mikel Azpeitia por no haber hablado con él, antes de emitir el primer comunicado; por no haber visionado todo el reportaje; por haberle suspendido de los “oficios eclesiásticos” y por haberse sometido, como sostuvimos en su día, “más al dictado de la presión mediática que a una información ajustada de los hechos y a la escucha de la persona”. La suma de todos estos datos despoja sus respectivas palabras y ministerios episcopales de credibilidad —al haber fallado gravemente a la razón de ser y misión de su tarea— y resquebraja la confianza requerida entre los obispos tanto con el presbiterio diocesano como con el pueblo de Dios en Bizkaia, algo que —así lo deseamos— ojalá pudiera empezar a recomponerse con dicha petición pública de perdón.

2.- Es evidente que nos encontramos con un modo de proceder que, ajustado al Código de Derecho Canónico y a un modo desmedidamente autoritativo (cuando no, absolutista) y nada sinodal y corresponsable de ejercer la autoridad episcopal, se encuentra en las antípodas de la comprensión y ejercicio evangélicos de dicha autoridad, así como de tres derechos que, afortunadamente, sí reconoce la legislación civil a cualquier persona imputada y que no hemos visto debidamente respetados en esta ocasión ni en otras: el derecho fundamental a la presunción de inocencia; el derecho a la defensa con todas las garantías, empezando por la asistencia letrada desde el primer momento de la imputación, y el derecho a la buena fama y honor hasta que no se demuestre la culpabilidad.

3.- Finalmente, creemos que este problema —provocado por el modo de proceder reseñado y por las decisiones adoptadas— y otras urgencias de diversa índole pastoral y organizativa, han de ser afrontados en una Asamblea Diocesana. Y que hemos de hacerlo sin temor a que afloren las diferencias existentes en nuestra Iglesia y, por supuesto, sin ampararse en ellas para promover una de las mismas y, lo que es más triste, sin renunciar a ser agente de comunión eclesial en fidelidad a la misión evangelizadora que, recibida de Jesús de Nazaret, funda la razón de ser de la Iglesia y del ministerio episcopal, y, por ello, el mismo ejercicio de la comunión en cuanto tal.

El Foro de Curas de Bizkaia
Amorebieta - Etxano, 25 de noviembre de 2022

 

Nota: Comunicado aprobado por unanimidad, con la excepción de Mikel Azpeitia, que se mantiene al margen de esto, aunque es miembro del Foro

 

 

1 comentario:

  1. Las Carmelitas Vedruna de la Zona de Urdaibai, nos unimos y agradecemos al Foro de curas de Bizkaia el comentario de lo ocurrido y la petición que hacen sobre Mikel Azpeitia. Nos sentimos unidas a este foro de Curas de Bizkaia.

    ResponderEliminar

Identifícate con tu e-mail para poder moderar los comentarios.
Eskerrik asko.