sábado, 31 de diciembre de 2011

Bakealdia zinezko bake bihurtu Alcanzar la paz auténtica

Gainean dugu urte berria eta eliztarrok Bakearen Eguna ospatuz hasiko dugu; aurten, gure herri eta gizartean bizi den giro baikor eta itxaropentsua lagun dugula. Izan ere, duela bi hilabete, urriaren 20an, jaso zen Euskal Herriak aspaldian irrika zuen berria: ETAk bere jarduera armatua bukatutzat ematen zuela, alegia. Herriaren lasaitasun eta pozerako albistea, dudarik gabe, poz betea ez bada ere oraindik, bakea oso hautsita bizi izan baita gure herrian eta makina bat herritarren artean. Halaber, armak isiltzeak bizikidetzarako eta jarduera politikorako bake-giro itxaropentsua indartzeko egokiera ekarri dio gure herriari: aurrerantzean denon artean garatzen eta sendotzen saiatu behar dugun bake-giroa.

Eutsi berrituz kristau taldea

Zenbait pauso garrantzitsu eman beharrean gara, oraindik, bake sendoa eta zuzena iritsi ahal izateko. Lehen-lehenik, berrogeita hamar urteko borroka armatuak eragindako hainbeste eratako biktimez oroitu nahi dugu: ETAk hildakoak, zaurituak, bahituak, familia hondatuak, estortsioak eta mehatxuak nozitu dituztenak eta, orobat, ekintza polizial eta parapolizialetan hildakoak, torturatuak, preso sartuak, urrutiratuak eta zigorraldia luzatu zaienak eta horien guztien familiak. Giza-eskubideen ukapenetik eta sufrimendutik ateratzen eta giza duintasunez bizitzen lagunduko dien onarpena eta errekonozimendua eskaini behar die gure gizarteak, orobat gure kristau elkarteek. Eta, hein batean, ari da gertatzen ezagutza hori gizarteko zenbait gunetan.

Ezagutza eta onarpen horrek, bestalde, egiazko adiskidetze-bidean aurrera egiten lagundu behar dio gure herriari. Adiskidetzeak ez du esan nahi gaizki egina ahaztea, egindako kaltea gogoan ez izatea; kalte egin izana aitortzea eskatzen du eta, ahal den neurrian, erreparatzea, hau da, justiziazko konpentsazioa ematea, baina berriz ere kalte eginez erantzun gabe eta, etorkizunari begira, gogorkeria erabiltzeko asmo guztiak baztertuz. Gainditu beharra dago gaizkiaren etengabeko katea, bizikidetza berritu eta baketsuari bide emateko. Horretarako, ezinbestekoa da, ezer baino lehen, pertsonaren izatea eta duintasuna edozein ideia, egitasmo eta helburu politikoen gainetik jartzea. Ideia bat aurrera ateratzeko edota egitasmo bat betetzeko pertsona zapaldu beharra badago eta norbait prest badago izugarrikeria hori egiteko, berriz ere bortxakeriaren zurrunbiloan sartu eta bakea zapuztuko dugu.

Giza duintasuna lehenestea eta aitortzea ezinbestekoa dugu bakealdi hau zinezko bake bihur dezagun. Indarkeriaren bukaera ez dago erabakitzerik egokiera edo estrategia edo eraginkortasun politiko hutsagatik: giza duintasuna errespetatzeak eskatzen du. Printzipio etiko hau ezinbestekoa da. Egiazko zuzentasun- eta bake-kontua da pertsonaren eskubideak onartzea beste ororen gainetik, indarkeria zuztar-zuztarretik ukatzeko eta haren amaiera erro-errotik justifikatzeko.

Hori guztia gogoan dugula, bada kontuan izan beharreko beste gai bat ere, baldin eta bake sendo eta zuzena eraiki nahi badugu: berrogeita hamar urtez gure herriak jasan duen gatazka lazgarri eta deitoragarri horren jatorria. Izan ere, hainbeste sufrimendu, neke, odol eta heriotza ekarri duen gatazka ezerezetik sortu ote zen? Interpretazioak era askotakoak izan litezke, baina ez da zalantzarik interpretazio horien azpian arazo oso sakona datzala.

Horrela, gure gotzainek urte askotan argitara emandako beren idatzietan, arazo larri eta ilun horren erdian argi egin nahirik, bortxakeria eta heriotzak zorrotz gaitzesteaz bat, gatazkaren arrazoia eta jatorria ere kontuan izan beharreko gaiak direla esan izan digute. Eta jatorri hori aurkitzeko, kontuan hartzekoa da Euskal Herriak azken berrehun urte honetan nolako gerrateak nozitu dituen. Ez dago ukatzerik ETA ez zela hutsetik sortu. Francoren diktadurapean jaio zen eta hilketen bideari ekin zion, mundu zabaleko hainbat herrialdetan marxismo-pentsaerako mugimendu iraultzaile armatuak sortzen ari ziren aldi eta giroan. Ez dago ukatzerik ere ETA sortu baino lehenagokoa dela euskal auzia, izaera historikoa eta politikoa duela eta ETAren bukaerak ez dakarrela, besterik gabe, gatazka politikoaren konponketarik, ez bukaerarik. ETAren jarduerak, izatekotan, atzeratu egin du gatazkaren konponketa elkarrizketatua, politikoa eta demokratikoa.

Pertsonarentzat bizitzeko eskubidea oinarri-oinarrizko eskubidea den neurrian, herrientzat oinarri-oinarrizkoa da izateko eskubidea. Gizakiaren eskubideak herrien eskubideetara hedatu dira; eta gizakiarentzat egia dena halaxe da herriarentzat ere. Bakea ez da giza-eskubideen errespetuan bakarrik oinarritzen, baita herrien eskubideak errespetatzean ere. Horregatik, nazioartearen zuzenbidearen arabera, Estatuek herri bakoitzaren erabaki-eskubidea errespetatu beharra dute; hala dio Elizaren doktrina sozialak. Kristau garen aldetik, Euskal Herriak izateko eskubidea duela pentsatzen dugu; bai eta bere buruaz erabakitzeko eskubidea ere. Eskubide hori gauzatzeko akordio berria erdietsi beharra dago, aipatutako elkarrizketa politikoaren bidez eta printzipio demokratikoak betez. Herriari eman behar zaio hitza eta gehiengoak erabakitzen duen akordioa bete, betorik jarri gabe: ez gorago jotzeko, ez beherago geratzeko. Horrela uste dugu irits gaitezkeela egungo bakealditik egiazko bakera.

Eta, orobat, kristau garen aldetik, sinesten dugu zinezko adiskidetzea eta baketzea Jainkoak ematen digula eta eman digula jada, Jesukristo gure Jaunak bere gurutzeaz lortua baita. Horixe esan zigun San Paulok: «Orain, berriz, Kristo Jesusenak eginik, garai batean urruti zinetenok, hurbildu egin zarete Kristoren heriotzari esker. Izan ere, Kristo da gure bakea. Bat egin ditu berak bi herriak bereizten zituen etsaigoaren hesia deseginez. Bere gorputzean baliogabetu egin du legea bere agindu eta arauekin, eta bi herriekin gizadi berri bakarra sortu du haren baitan, bakeak eginez. Bi herriak Jainkoarekin adiskidetu ditu eta gurutzeko heriotzaren bidez gorputz bakar batean elkartu, beraien arteko etsaigoa suntsituz.» (Ef 2, 14-16)

Baina, halaber, badakigu Jainkoak emandako bake hori guri, gizakioi, dagokigula gauzatzen eta elkarrekin eraikitzen jakitea. Ezinbestekoa dugu, beraz, adiskidetze-bidean eta bakegintzan dugun erantzukizuna benetan hartzea, ikuspegi eta jarrera ezberdinekoen artean elkarrizketa bultzatuz, pertsonaren eskubideak gauza guztien gainetik defendatuz eta Euskal Herriaren izatea eta eskubideak aitortzeko bideak irekiz.

Eguberriak une berezi eta egokia ditugu bakegintzarekiko geure konpromisoa bizkortzeko. «Errege bake-emailea» deitzen dugun Jesukristoren jaiotza ospatzeak bakea egitera eta bakean bizitzera eragitea da gure gogoa eta, horrela, Jainkoak gure artean egin nahi duen bakea onar dezagula. Gau hartan Belengo zeruan entzun zen oihu pozgarria gure herrian eta munduan entzutea eta onartzea!! nahi genuke: «Aintza zeruan Jainkoari eta bakea lurrean berak hain maite dituen gizon-emakumeei.» (Lk 2, 14).

Alcanzar la paz auténtica

Los cristianos iniciaremos el nuevo año celebrando el Día de la Paz. Este año en el clima positivo y esperanzador que nos posibilita vivir la anhelada noticia que el pasado 20 de octubre recibió, al fin, Euskal Herria: la declaración de ETA del cese definitivo de sus acciones armadas. Fue una noticia que propició la sensación de serenidad y alegría en nuestra sociedad, a pesar de no ser todavía una alegría completa, pues aún no se han recuperado la paz y convivencia rotas entre tantos miembros de nuestro pueblo. No obstante, el silenciar las armas ha permitido despertar en nuestro pueblo un clima esperanzador de paz que hemos de desarrollar y consolidar entre todos y todas.
Es evidente que quedan todavía muchos pasos muy importantes hasta alcanzar una paz sólida y justa. En primer lugar queremos hacer memoria de las numerosas víctimas que ha ocasionado una lucha armada que se ha prolongado durante cincuenta años: por una parte, los asesinados, heridos, secuestrados por ETA, las familias destrozadas, los extorsionados y amenazados; por otra, los muertos, torturados, represaliados, detenidos,dispersados, condenados de por vida y sus familias. Se han de superar las situaciones de conculcación de los derechos humanos y de provocación de un sufrimiento injusto. Para ello, la sociedad y, concretamente, nuestra comunidad cristiana han de propiciar la mutua acogida y el reconocimiento de la dignidad humana que conduzcan a la auténtica convivencia. En cierta medida, tal reconocimiento se está produciendo, afortunadamente.
Tal reconocimiento y acogida mutua han de impulsar a nuestro pueblo a avanzar hacia la verdadera reconciliación. La reconciliación no conlleva el olvido del daño provocado;más bien conlleva al reconocimiento y confesión del mismo y, en la medida de lo posible, a su reparación, ofreciendo una compensación justa, que no consista en provocar más daño como respuesta y descartando toda intención de volver a utilizar la violencia. Es preciso superar el círculo vicioso del mal para posibilitar una nueva convivencia en paz. Para ello es imprescindible poner el ser y la dignidad de la persona humana por encima de cualquier idea, proyecto u objetivo político. Si para promover una idea o para realizar un proyecto se admitiera la conculcación de los derechos de la persona y si alguien estuviera dispuesto a cometer tal atrocidad, volveríamos a precipitarnos en la espiral de violencia y frustraríamos todo intento de lograr la paz.
Para alcanzar la paz auténtica, es imprescindible profesar y priorizar la dignidad de la persona humana. No es admisible propiciar el fin de la violencia como mera medida de oportunismo estratégico o de eficacia política. Así lo exige el respeto a la dignidad humana, como principio ético incondicional. Una paz justa y auténtica exige que, por encima de todo, se respeten los derechos de las personas; sólo así podrá desaparecer de raíz la violencia y justificarse su final definitivo.
A todo ello habría que añadir la reflexión en torno a otro aspecto fundamental, si se pretende alcanzar una paz sólida y justa. Se trata del origen del cruel y lamentable conflicto que durante cincuenta años ha sufrido nuestro pueblo. ¿Podría pensarse que un conflicto que ha producido tanto sufrimiento y dolor, tanta sangre y muerte haya tenido un origen espontáneo y gratuito? Caben interpretaciones diversas acerca de ello, pero es innegable que, bajo tales interpretaciones, subyace un problema muy hondo.
Nuestros obispos, en los escritos que nos han ofrecido al respecto a lo largo de estos años con la intención de iluminar la grave y compleja problemática planteada, además de condenar drásticamente la violencia y las muertes, nos han remitido también a la necesidad de considerar el origen y la causa del conflicto. Y para dar con tal origen, es preciso tener en cuenta los conflictos armados que Euskal Herria ha padecido estos últimos doscientos años. Es innegable que ETA no surgió de la nada. Nació en tiempos de la dictadura franquista e inició su estrategia de muertes en una época en la que en distintos lugares del mundo comenzaban a darse movimientos revolucionarios armados de ideología marxista. Es innegable que el problema vasco, con sus características históricas y políticas, es anterior a la aparición de ETA y la declaración de cese de la lucha armada no conlleva, sin más, la solución del conflicto político. Más bien, la actividad de ETA ha retrasado una solución dialogada, política y democrática de tal conflicto.
Así como para la persona es derecho fundamental el derecho a la vida, para los pueblos lo es el derecho a existir como tales. Los derechos de las personas se han propagado a los derechos de los pueblos, de manera que lo que es admitido para la persona ha de serlo para los pueblos. La paz se fundamenta no sólo en el respeto debido a la persona,sino también en el respeto debido a los derechos de los pueblos. En razón de ello, a tenor del derecho internacional, los Estados han de respetar el derecho a la determinación de cada pueblo. Así lo afirma la doctrina social de la Iglesia. Desde nuestra perspectiva cristiana pensamos que Euskal Herria tiene derecho a su existencia como tal y a tomar sus propias decisiones. Para poner en práctica tal derecho, será necesario lograr un nuevo acuerdo o consenso mediante el diálogo, basado en principios democráticos. Es preciso dar la palabra al pueblo y asumir lo determinado por la mayoría, sin poner veto alguno. Pensamos que es así como alcanzaremos una paz auténtica.
Pensamos también, desde nuestra perspectiva cristiana, que solamente Dios puede concedernos la auténtica reconciliación y pacificación, pues es Jesucristo nuestro Señor quien la logró por su cruz. Es lo que nos dijo San Pablo: «Por Cristo Jesús, los que antes estabais lejos, os habéis acercado. Porque Cristo es nuestra paz. Él ha hecho delos dos pueblos uno solo, destruyendo el muro de enemistad que los separaba. Él ha anulado en su propia carne la ley con sus preceptos y sus normas. Él ha creado en sí mismo con los dos pueblos una nueva humanidad, restableciendo la paz. Él ha reconciliado a los dos pueblos con Dios uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la cruz y destruyendo la enemistad.» (Ef 2, 14-16)
Siendo eso así, pensamos que toca a los seres humanos acoger y construir en mutua colaboración esta paz otorgada por Dios. Es, por tanto, fundamental que asumamos la responsabilidad que nos corresponde en el proceso de reconciliación y pacificación, impulsando el diálogo entre las diversas perspectivas y actitudes, defendiendo, por encima de todo, los derechos humanos y reconociendo la idiosincrasia y los derechos de Euskal Herria.
Las fiestas de Navidad son especialmente propicias para reafirmar nuestro compromiso por la pacificación. Celebrar el nacimiento de Jesucristo, a quien llamamos «Príncipe de la Paz» ha de impulsarnos a hacer las paces y a vivir aceptando la paz que Dios quiere instaurar entre nosotros. Quisiéramos que el cántico escuchado aquella noche en el cielo de Belén sea escuchado y acogido tanto en nuestro pueblo como en el mundo entero:«Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y mujeres que Dios ama»(Lc 2, 14).

Eutsi Berrituz, Kristau Taldea
Gipuzkoako Eliza

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Identifícate con tu e-mail para poder moderar los comentarios.
Eskerrik asko.