viernes, 10 de diciembre de 2010

NOTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE / ORDEZKARI TALDE IRAUNKORRAREN OHARRA

INCONSISTENTE Y DIFAMATORIO


Bilbao, a 10 de diciembre de 2010. 

Resulta necesario responder al artículo de Borja Vivanco sobre el Foro de Curas de Bizkaia (BAF) publicado por El Correo el día 3 de diciembre y titulado «El foro ‘anglicano‘ de curas de Vizcaya». Dudábamos sobre si una declaración nuestra pudiera realzar una opinión que no lo merece, pero el carácter insidioso de lo escrito nos empuja a manifestar breve y razonadamente nuestro desacuerdo y disgusto. 
Vamos, en primer lugar, con algunas falsedades, impropias de quien exhibe títulos universitarios. El Foro está constituido por unos cuantos más que “dos o tres decenas de sacerdotes”; su edad media es ciertamente inferior a los “70 o 75 años”, y para ser algo “minúsculo” parece despertar bastante interés en el autor. Atendiendo, en segundo lugar, a afirmaciones de mayor calado, y gravemente calumniosas, hemos de recordar que el Foro no se “opone a toda posibilidad de evolución de la Iglesia de Vizcaya”, ni a la “cohesión con el resto del mundo católico”. Tampoco nos “arrogamos el derecho a contar con la única interpretación válida del Concilio”, ni “tacha de involucionistas o restauracionistas” a todos los que no comparten sus planteamientos. Acusarnos de todo esto, contrario a nuestra declaración fundacional, sin aportar argumentos de razón o pruebas, resulta insultante. En tercer lugar constatamos que el Foro mantiene una actitud crítica, tanto en cuanto a su propio “modelo de iglesia”, que por supuesto no es monolítico, como respecto de nosotros mismos y nuestras capacidades. ¿Creerá Borja Vivanco que somos tan tontos, o tan pretenciosos, como para haber perdido una elemental capacidad autocrítica?

El título y la parte más extensa del artículo parece que intenta asimilarnos a las opciones de la Iglesia anglicana, tal y como el autor la interpreta. La verdad es que no somos capaces de reconocernos en esa semejanza que nos atribuye. Nuestras opciones y modelos tienen su referente en la recepción que esta Diócesis ha venido haciendo del Concilio, y más concretamente en lo que fue la Asamblea Diocesana. Hacernos decir lo que no decimos, forzar supuestos parecidos y, sobre todo, buscar fuera de nuestra historia eclesial lo que en ella tiene sus evidentes raíces, no es indicativo de honestidad intelectual. Una simple consulta a cualquiera de las varias investigaciones históricas de la mayor solvencia, y que están al alcance del articulista, le hubieran ayudado a entender esto que decimos, y que no precisa encontrar insólitos parentescos. A no ser que se busque colgarle ya al Foro una etiqueta que estigmatice sus posibles aportaciones.

Por lo demás, todo lo que se dice sobre la tensión entre identidad y relevancia del cristianismo europeo resulta tópico y estéril: nada que no sepamos hace ya tiempo, nada que sugiera nuevos y concretos caminos. Tampoco queda establecida la razón de una supuesta disyuntiva entre asumir el reto de la “acelerada y atroz descristianización de nuestra sociedad”, o aceptar el reto de la “restauración”. ¿Por qué no advertir y enfrentarse a ambos desafíos?, y sobre todo si, como es nuestra opinión, la "restauración" no es sino una respuesta reactiva frente a la indiferencia religiosa.

Es de agradecer que, después de habernos retratado como unos nostálgicos aunque bienintencionados curas que defienden acríticamente lo que a todas luces es ya caduco, nos reconozca una “entregada labor a la diócesis”.

Desde luego que el futuro de la Iglesia católica en Europa depende de ciertas variables de diversa matriz, pero no es la menos importante aquella que los miembros del Foro valoramos especialmente: el impulso de una Diócesis participativa, dialogante en su interior y con su cultura, comprometida con lo mejor de su historia y encarnada en su pueblo.

Con todo respeto al articulista os hacemos llegar esta nota, que también le transmitiremos a él mismo y a nuestro Obispo, que es servidor de la comunión y “reparador de grietas”.

LA COMISION PERMANENTEFUNTSIK BAKOA ETA IZEN ONA ZIKINTZEKOA 

Bilbaon, 2010eko gabonilaren 10ean 

Beharrezko da Borja Vivancok gabonilaren 3an "El Correo"n Bizkaiko Abadeen Foroaz argitaratutako «El foro ‘anglicano’ de curas de Vizcaya» idazlanari erantzutea. Geure ezbaiak geukazan merezi ez dauan ospea emongo ete eutson bere eritziari gure azalpenak, baina idazkiaren maltzurkeriak garoaz gure atseskabea eta harekin bat ez etortea agertzera labur eta arrazoibidez.

Hasteko, unibertsitate tituloak haizeratzen dauzan bati ez dagokiozan guzur batzuk dagoz. Forokideak "bizpahiru hamarreko abade"k baino gehitxoago dira; batazbesteko adina, zer esanik ere ez!, "70 edo 75 urte"tik beherakoa da, eta hain "nimiñoa" izateko, eragin handiegia ez ete dauan izan idaztiaren egilearengan.

Izen onaren aurka zuzenean doazen baieztapen borobilagoei begiratuz, bigarrenez, zera gogoratu behar dogu: Foroa ez "da jarten Bizkaiko Elizearen edozein aurrerapenen aurka", ez eta "mundu katoliko enparauagazko kohesioaren aurka" ere; ez dogu geuretzen ere "Vat II. Kontzilioaren baliozko interpretazinoaren eskubide bakarra"; ez eta ez daukaguz "inboluzionista edo errestaurazionista"tzat gure burubideak onartzen ez dabezan beste guztiak. Oinarriko gure agiriaren aurka doan guzti honetaz gu salatzea, eta argudio eta froga barik gainera, isekagarria dogu. Hirugarrenez, zera aurreratzen dogu: Foroak jarrera kritikoa agertzen dauala, bai "Eliza irudia"z (ez dalako eredu monolitikoa), eta baita geure buruaz eta geure ahalmenez ere. Leloak garala uste dau Borja Vivancok, edo hain handigurako, autokritikarako oinarri-oinarriko ahalmena galtzeko, ala?

Izenburuak eta idazlanaren zati luzeenak Eliza anglikanoaren hautapenekaz parekatu nahi gaitula diurudi, egilearen aburuz. Egia esan, parekotasun horretan ezelan ere ezin dogu ikusi geure burua. Gure hautaketek eta ereduek Elizbarruti honek Kontziliotik gehiago egiten diharduan haren eskuratzean dau xede, eta, ere zuzenago baten, Elizbarrutiko Batzar Nagusian. Esaten ez doguna esanazotea, antzeko usteak leporatzea, eta batez ere, gure eliz historiatik kanpo bilatzea hartantxe oinarri sendoak dauzana, ez dino gauza onik adimen zintzotasunaz. Usterik oneneko edozein ikerketa historikori gain begirada bat emonez —hau esku-eskura dau gure idazlariak— lortuko eban guk dinogun hau ulertzen, eta inondiko etxekotasunen bila ibili beharrik ez eban eukiko. Ala oraindixik gaitzetsi nahi deutsoz Foroari honek eskeini leikezan onurak?

Bestalde, kristautasun europearraren nortasunaren eta gailentasunaren arteko tentsioaz dinoan beste dana topikoa eta antzua baino ez: aspaldidanik dakiguna, bide barri zehatzik irudikatzen ez dauana. Ez da zehazten ere hurrengo hautaketearen arrazoia: edo "gure gizartearen deskristautza laster eta izugarriaren" erronkea mahairatzea, edo "lehengoratze"aren erronkea onartzea. Zergaitik bietaz ohartu ez eta biei aurre egin ez? Batez ere, gure ustetan danez, "lehengoratzea" ez bada erlijio-hozkeriaren aurkako zalapartatxo bat baino.

Eskertzea litzateke, era bat zaharkitua dana ezelango eztabaida barik aldezten daben abadeak —borondate onekoak baina!— garala esan ondoren, "elizbarrutiaren aldeko lan eskainia" autortzea.

Zer esanik ere ez Eliza katolikoak Europan dauan etorkizuna era ezbardineko burubideen gauza dala; baina euren artean ez da esangura bakoa Foroak apartekotasunez baloratzen dauana: Elizbarruti eskuhartzailearen bultzakadea, bere altzoango eta inguruko kultureagazko alkarrizketa bidekoa, bere historiako onenagaz konprometitua eta bere herrian haragitua.

Artikulugileagazko begiramenez igortzen deutsuegu ohar hau; berari ere igorriko deutsogu eta baita alkatasunaren otsein eta "arrakala konpontzaile" dan gure Gotzainari ere.

TALDE ORDEZKA IRAUNKORRA

2 comentarios:

  1. Desde luego este Foro va a marcar un antes y un despues en la Historia de la Iglesia si su gran labor va a ser decidir si participa o no en la elección de vicarios o si se dedica a comentar artículos de opinión de El Correo :-D

    ResponderEliminar
  2. ¿Las horas que dedica este foro a reuniones / asambleas / Blog... de donde salen?

    Se eliminan horarios de misa, nunca hay sacerdotes en los confesionarios, las iglesias abren con un horario más reducido que las entidades bancarias.... pero tiempo para hacer asambleas y trabajos "extra" sí que hay.

    Sí Señor....eso es servicio a la comunidad.

    ResponderEliminar

Identifícate con tu e-mail para poder moderar los comentarios.
Eskerrik asko.