AGIRIAK DOCUMENTOS


Carta de 637 cristianas/os al Sr. Nuncio

Monseñor Renzo Fratini
Nuncio en España
Madrid

Hermano nuestro en la fe:

El actual Código de Derecho Canónico reclama explícitamente como válida la participación de la Iglesia Local en la designación de su Obispo:C377 P1 El Sumo Pontífice nombra libremente a los Obispos o confirma a los que han sido legítimamente elegidos.

De hecho, de uno u otro modo, ésa, subrayada, es la práctica en no pocas Iglesias europeas; sin necesidad de recurrir a la práctica consolidada de todo el primer milenio; práctica interrumpida por circunstancias hoy del todo superadas

La Iglesia Diocesana de Bilbao ha intentado de modos diversos hacer uso del derecho que se le reconoce , tal como se expresa en el canon citado. En las primeras ocasiones lo intentó desde grupos, aunque particulares, importantes; últimamente, desde órganos colectivos y representativos, órganos de comunión y responsabilidad; órganos oficiales, a los que el propio Obispo Diocesano reconocía el derecho a esta participación, tal como constaba en documentos oficiales.

Pero los Nuncios anteriores a Ud. o rechazaron dichas intervenciones o, aun aceptadas, no las tuvieron de hecho en consideración.

Reclamamos de Ud. facilite a nuestra Iglesia Diocesana de Bilbao el ejercicio del derecho a participar en la designación de su Pastor. Esta esposa no quiere un esposo impuesto. Ni secretismos. Ni juego de intereses que no sean los exclusivamente evangélicos.

Es preciso, y por eso lo reclamamos, un discernimiento desde la vida que el Espíritu alienta en esta Comunidad, lo que no es posible realizar sin tener a la propia Iglesia Local como interlocutora en ese discernimiento. Y ello, mediante dos procedimientos: a) escuchando a las personas realmente insertas y comprometidas en los trabajos de evangelización; b) y, sobre todo, consultando directamente a los órganos de comunión y responsabilidad oficiales de la propia Iglesia Diocesana.

Dada la urgencia en que nos encontramos, esperamos una respuesta pronta.

Fraternalmente.

Bilbao, 1 de junio de 2010Renzo Fratini Monsinorea
Espainian Nuntzioa
Madrile

Fedean gure anaia hori:

Gaur egungo Zuzenbide Kanonikoko Kodeak argi eta garbi eskatzen du, baliozkotzat joz, Tokian tokiko Elizaren parte-hartzea bere Gotzainaren izendapenean.: C377 P 1 Aita Santuak askatasunez izendatzen ditu Gotzainak edo legez aukeratuak izan direnak berresten ditu.

Izatez, era batera edo bestera nabarmendurik, hauxe da gutxi ez diren Eliza europearren praktika; lehen milurte guztiko praktika sendotura jo beharrik gabe; gaur guztiz gaindituak diren zirkunstantziek eteniko praktika.

Bizkaiko Elizbarrutiko Eliza era desberdinez ahalegindu da aitortzen zaion eskubideaz baliatzen, aipaturiko kanonean azaltzen denez. Lehenengo aldietan, partikularrak izan arren garrantzitsuak ziren taldeetatik saiatu zen; azkenengoetan, taldeko ordezkatze organoetatik, elkartasun eta erantzukizun organoetatik; Elizbarrutiko Gotzainak berak parte-hartze honetarako eskubidea onarturiko organo ofizialetatik, agiri ofizialetan egiaztatzen zenez.

Baina Berorren aurretiko Nuntzioek esaniko esku-harmen horiek arbuiatu egin zituzten, edo onarturik ere, ez zituzten hartu aintzat benetan.

Eskatu egiten diogu Berorri gure Bilboko Elizbarrutiko Elizari erraztu egin dezaion bere Artzainaren izendapenean parte-hartzeko eskubidearen erabilera. Emazte honek ez du nahi derrigortutako senarrik. Ezta sekretismorik. Ezta guztiz ebanjelikoa ez den bestelako interes jokorik.

Beharrezko da, eta horregatik dugu eskatzen, Komunitate honetan Espirituak bultzatzen duen bizitzatik bereizkuntza bat egitea, eta hori ezin da bereizkuntza honetan Tokian tokiko Eliza ez bada berbalagun hartzen. Eta hori, bi prozeduren bidez: a) ebanjelizazio-lanetan benetan murgildurik eta arduraturik dauden pertsonak entzunez; b) eta, batez ere, Elizbarrutiko Elizako bertako elkartasun eta erantzukizun organo ofizialak zuzenki kontsultatuz.

Gauden premiatasuna halakoa izanik, erantzun bizkor baten zain gaituzu.

Anaitasunez

Bilbao, 2010ko ekainaren 1ean

Carta de 596 cristianos/as a D. Mario

Mario Iceta jauna 
Bilboko Gotzaina
Gure anaia fedean:

Ricardo Blázquez jauna, Valladolid-eko elizbarrutira lekualdatzean, abade, erlijioso eta laiko talde ugari bat, aita santuaren Espainiako Nuntzioarengana zuzendu zan gure hurrengo Gotzaina izango zanaren izendapenean parte hartze eskubidea aldarrikatzeko. Kristoren Elizaren interesak defendatu behar leukezan bategandik hartutako erantzuna ezegokia iruditzen jaku eta errespetu gitxikoa, Elizaren bizitza eta misioan parte hartzeko eskubidea daukien kide heldu eta arduradun sentitzen garanontzat.

Gure elizbarrutian bildur gara zure izendapena ez ete dan erabili gure herriko elizaren bide pastorala eta eklesiala aldatzen jarraitzeko. Argi adierazi gura deutsugu, errespetu eta askatasun osoz, hau horrela balitz, ezin izango dozula gure laguntzarekin kontatu, elizbarrutiaren bizkarretik egindako aldaketa hori, esku-hartze handiegitzat baloratzen dogu, intentatu ere ezingo dana egin ez gure laguntzaz ez gure isiltasunaz.

Gure aldetik, elizbarrutiko organu ezbardinen erantzukideetan parte-hartzea onartzeko, zure konpromiso formala eskatzen dogu , zeuk eta zeure ondorengo gobernu taldeak onartzeko jarraian adierazten doguna:

Gure Elizbarrutiko ohiturari jarraituz, batez ere, Elizbarrutiko Batzar Nagusia geroztiz, korresponsabilitatea, maila eta neurri ezbardinetan garantizatzea gure Elizan, Elizbarrutiko bizitza osotasunean bideratzeko, sortzen joango diran eztabaida eta arazoak barru, puntu honeitan zehazten dalarik:

1-. Bikario episkopal, lurraldeko eta orokorra izendatzeko kontsulta, transparentziaz egin daitela, buelta bitara, aurrekoetan egin izan dan lez, Jaungoikoaren Herri guztiak parte hartu dagian bikaria ezbardinetako koordinazio eta bideratze pastoral ekintzetako arduradunen izendapenean.

2-.Autortu, Bilboko Elizbarrutiko Kontseilu konstitutiboak ( Elizbarrutiko Pastoral Kontseilua eta Presbiterio Kontseilua) Elizbarruti honetan, legezko korresponsabilitate adierazpen dirala eta garantizatu bere eraketa ordezkagarri dala benetan, eraketa eta aukeraketagaitik.

3-.Euren Kontseiluen izatea onartuz, nahiz eta kontsulta hutsa baino harago joan, 1988ko Elizbarrutiko Pastoral Kontseiluan esaten zan lez, ( cfr. 2, 3º Art.), zeure gain hartu, Kontseilu honein gai ezbardeinei eta erabaki hartzeei buruzko hausnarketa, - giza eta Eliz mailan Elizbarrutiaren bizitzari loturik dagozanak- gure Elizbarrutiko Elizaren sentipena dala gai horreitan; beraz, pisu morala dabela eta, kasu larriren baten izan ezik, heldu leitekezan ebazpenek aplikazio eta martxan jartzea inplikatzen dabela, alperreko atzeratze barik. Horrez gainera, Elizbarrutiko bizitzaren ibilbide arrunterako bere garrantziagaitik aintzakotzat hartu behar diran gai guztiak, korresponsabilidadeko erakunde honeitan kontsultatuak izan daitezala.

4-.Jarraipena emon Elizbarrutiko Batzar Nagusiaren ondoren sortu diran Elizbarrutiko ebanjelizatze egitasmo martxan ipintzen joan diran opzio eta proposamenei. Apostu egin jarraipenaren alde eta ez Elizbarrutiko erabateko norabide aldaketaren alde; analisi batzuen arabera emoten joan dan aldaketa, hain zuzen. Eta baloratu, ia, hausnarketa hau Batzar Nagusi barri baten planteatuz, emondako pausuen azterketa sakon bat egiteko unea ez ete dan.

5-.Abordatu, behar dan lez, alkarrizketa eta konponbiderako borondateaz, Komunio defizitaren arazoa, batez ere Gotzainarekin eta bere Gobernu Taldearekin, azken urteotan argi ikusi dana, Presbiterio eta Elizbarrutiko Pastoral Kontseiluetako sesio batzuetan diagnostikatzen joan dan lez, arazo horrek kroniko kutsua hartu ez dagian.

Lerro guzti honeitan aurkezten doguna, argitze kontrasteari zabalik dago, anai-erreben arteko zuzenketeari eta errespetuzko akordioei. Hirutasunaren irudiko Komuniozko Elizaren aldeko agertzen gara, gizadiaren zerbitzurako. Errestaurazionista eta kristianitate garaiko ametseta asmotik urrun, hirugarren milenio honetan aurrera egin gura genduke bildurrik bako Gotzain baten zuzendaritzapean, bere Elizbarrutia errespetatu eta berarekin kontatzen dauanarekin, Elizak “Salbazio Sakramentua” izaten jarraitu dagian garai honetan eta Herri honen erdian.

Besarkada bat

Bilbo,2010eko Irailaren 27anDon Mario Iceta 
Obispo de Bilbao

Hermano nuestro en la fe:

Al ser trasladado D. Ricardo Blázquez a la diócesis de Valladolid, un grupo numeroso de sacerdotes, religiosos y laicos se dirigió al Nuncio del Papa en España reclamando el derecho a colaborar participando en la designación del que habría de ser nuestro siguiente Obispo. La respuesta recibida nos ha parecido impropia de quien debería defender los intereses de la Iglesia de Cristo en esta Diócesis y poco respetuosa para con los que nos consideramos miembros adultos y responsables que tienen derecho y deber de participar en la vida y la misión de la Iglesia.

Existe en nuestra diócesis el temor de que su nombramiento haya sido utilizado para continuar modificando la línea pastoral y eclesial de esta iglesia local. Queremos manifestarle, con todo respeto y libertad, que si esto llegara a ser así, no podrá contar con nuestra cooperación, puesto que valoramos que tal modificación, realizada a espaldas de la Diócesis, sería una intervención abusiva que no podrá intentarse ni con nuestro apoyo ni con nuestro silencio.

Para que la participación en los diferentes órganos diocesanos de corresponsabilidad sea asumible por nuestra parte, requerimos su compromiso formal de que sean aceptados por usted y por su futuro equipo de gobierno lo que a continuación le exponemos:

Que conforme con la tradición de nuestra Diócesis, especialmente a partir de la Asamblea Diocesana, se garantice que la corresponsabilidad en sus diversos grados y niveles sea la forma natural en nuestra iglesia de abordar la vida diocesana en su integridad, incluidos los problemas y conflictos que se vayan generando, y que se concreta en lo siguiente:

1. Que la consulta para el nombramiento de los Vicarios episcopales, territoriales y del Vicario general se haga con transparencia y con una doble vuelta, como se ha venido procediendo en las últimas ocasiones, para que todo el Pueblo de Dios pueda participar en la designación de quienes han de coordinar y promover la acción pastoral en las diferentes vicarías.

2. Reconocer que los Consejos constituidos enla Diócesis de Bilbao (Consejo Pastoral Diocesano y Consejo de Presbiterio) son expresión legítima de corresponsabilidad en esta Diócesis, y garantizar que su composición sea auténticamente representativa por su configuración y elección.

3. Aceptando su naturaleza de Consejos, aunque de carácter más amplio que lo meramente consultivo, tal y como se recogía en los Estatutos del Consejo Pastoral Diocesano de 1988 (cfr. Art. 2, nº 3), asumir que la reflexión y toma de decisión de estos Consejos sobre los diversos temas abordados, y que atañen a la vida de la Diócesis, en lo eclesial y en lo social, reflejan el sentir de nuestra Iglesia diocesana sobre dichas cuestiones; por lo que tienen un peso moral, que implica, salvo causa grave, la aplicación y puesta en marcha, sin dilaciones innecesarias, de las resoluciones a las que se lleguen. Y que a su vez sean sometidas a consulta, en los mencionados órganos de corresponsabilidad, todas aquellas cuestiones que sean requeridas por su importancia para el normal funcionamiento de la vida diocesana.

4. Dar continuidad a las opciones y propuestas que, a partir de la Asamblea Diocesana en los diversos Planes Diocesanos de Evangelización, se han ido poniendo en marcha. Apostar por la continuidad y no por el cambio radical de rumbo en dichas opciones diocesanas; cambio que según algunos análisis ya se ha ido dando. Y valorar si no es ya el momento de hacer una reflexión en profundidad sobre los pasos dados, planteando esta reflexión en una nueva Asamblea.

5. Abordar convenientemente, con talante de diálogo y voluntad de resolución, el problema del déficit de Comunión, especialmente con el Obispo y su Equipo de gobierno, que se ha manifestado de manera patente en estos últimos años, tal y como se ha ido diagnosticando en varias sesiones de los Consejos de Pastoral Diocesano y Presbiterio, intentando que dicho problema no adquiera carácter crónico definitivo.

Todo cuanto le exponemos en estas líneas está abierto al contraste clarificador, a la corrección fraterna y al acuerdo respetuoso. Nos pronunciamos a favor de una Iglesia de comunión que sea imagen de la Trinidad, al servicio de la Humanidad. Lejos de toda pretensión restauracionista y de toda añoranza de la época de cristiandad, quisiéramos avanzar en este tercer milenio presididos por un obispo que no tenga miedo, que respete y cuente con su diócesis para que la Iglesia siga siendo “Sacramento de Salvación” en este tiempo y en medio de este Pueblo.

Adjuntamos 16 hojas de este mismo tamaño, que contienen 596 firmas con las referencias necesarias para avalarlas.

Fraternalmente

Bilbao, 27 de Septiembre de 2010