martes, 4 de enero de 2011

CRISTIANAS Y CRISTIANOS DE GIPUZKOA


AGIRIA

Sarrera 
Gure Elizbarrutiko eliz elkartean azken urte hauetan bizi izandako eliz ereduaren arabera Jesusi jarraitu nahirik eta jarduera pastoralean gotzain aldaketak izan dezakeen eraginak kezkaturik otoitzaldi hau deitu du, Vatikanoko II. Kontzilioa bukatu zutela 45 urte betetzean. Kristau-talde horrek honako AGIRI hau aditzera eman nahi du hemen bildutakoen aurrean:
Agiria

1.       Donostiako Elizbarrutiak, Vatikanoko II. Kontzilioaren espiritua bereganatu eta bizi nahirik 70. hamarkadan bere eguneratzeari ekin ziolarik, 1980az gero arreta handiz eta elkartekide askoren lankidetzaz egindako ahaleginen fruitu, Eliza, Ebanjelioaren zerbitzura deritzan dokumentua argitaratu zuen 1999an, helburu horretara bideratuko gintuen Eliz eredua deskribatuz.
2.       Donostiako Elizbarrutiko kristau-talde honek aditzera ematen du Eliza, Ebanjelioaren zerbitzura deritzan dokumentu horrek irekitako ildoan jarraitu nahi duela Jesusen elkartea eraikitzen, gure herrian Ebanjelioaren testigantza eginez.
3.       Horretarako,
a.       Ebanjelizatze-dinamikak bideratu, landu eta bizkortu nahi genituzke, datozen urteetan Gipuzkoan izango den gizarteari begira:
o    Gaur egungo gizon-emakumeekin elkarrizketa bizkortuz, mesfidantzarik gabe eta egonarriz, gizon-emakumeei sortzen zaizkien galderak kontuan harturik, giza izatea bere helduerara eraman dezakeen mezua eta biziera eskainiz: Jesu Kristoren Ebanjelioa.
o    Gur gizarteko gune laikoetan Elizbarrutiko kristau-elkarteek izan dezaketen tokia bilatzen saiatuz.
b.      Kristau-elkarteen bizitza bideratu, landu eta bizkortu nahi genuke, Jesu Kristoren misterioaren bizipena izateko eta proiektu ebanjelizatzaileak bultzatzeko erantzunkide izan daitezen:
¡  Kristau-elkarteen era eta estilo ezberdinak onartuz eta ahalbideratuz; koordinazioa Pastoral Barrutietan egiten saiatuz.
¡  Kristau-elkarteetako kideen erantzunkidetasuna onartuz eta ahalbideratuz.
c.        Kristau-elkarteek behartsuei zor dieten zerbitzua bideratu, landu eta bizkortu nahi genuke:
o    Behartsuarekiko zerbitzua kristau-elkartearen ardatza izan dadin lan eginez.
o    Babesik gabeak ongi hartzen, halakoei lagun egiten eta halakoak defendatzen saiatuz.
o    Pertsona osoaren garapenaren alde eta eraldaketa sozialaren alde lan eginez, bidegabekeriak eta ezberdinkeriak salatuz eta gizarte zuzenago eta anaikorragoa sustatuz.
o    Hirugarren Munduarekiko solidaritatea bizkortuz.
d.       Gure herriaren baketzearen alde egin nahi genuke:
o    Bakegintzarako bideak bultzatu eta erraztu nahi ditugu, elkarrizketa eta adostasun-kultura sustatuz.
o    Tolerantzia eta barkamena bultzatuko duten ekimenekin bat eginez.
e.        Anitza den gaur egungo gure herrian Ebanjelioaren txertatzea bideratzen, lantzen eta bizkortzen saiatu nahi genuke:
o    Euskararen erabilera normaltzat hartuz eta ez dakitenei ikasten lagunduz.
o    Herri honen borondate anitza eraginkor izatea erraztuko duen begirunea bultzatuz eta bide politiko-sozialak bilatuz.
o    Etorkinen izateari eta kulturei begirune izanez eta gure gizartean txertatu nahi dutenei lagunduz.
o    Tolerantzia, barkamena, elkarrengana hurbiltzea eta indarkeriaren biktima guztiekiko ezagutza bultzatuz eta adiskidetzea lortzeko urratsak emanez.
4.       Luzaroko lan serio eta egonarritsua eskatzen dute proposamen hauek. Lan honetara deitu gaituen Jesu Kristo gure Jaunak beste inork eman ez dezakeen espirituzko kemena eta indarra behar dugu horrelako lanari heltzeko. Berarekin, Beragatik eta Berarengan baizik ezin izango dugu halako lanik egin. Sakramentuak ospatuz eta nork bere baitan eta elkartean otoitz eginez Jaunarekin bat egiteak eraman gaitzake “bihozberritzera”, ebanjelizatze-lanean parte hartzeko eta goldea eskutik ez uzteko.
 Donostian, 2010eko abenduaren 18an

MANIFIESTO


Introducción

Un grupo de cristianos y cristianas, reunidos con el deseo de seguir a Jesús siendo fieles al modelo de Iglesia vivido durante estos años en nuestra  Iglesia  Local y preocupados por la incidencia que el cambio episcopal puede tener en el desarrollo de la tarea pastoral, ha convocado este encuentro de oración con motivo de cuadragésimo quinto aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Este expone ante esta asamblea el siguiente MANIFIESTO:

Manifiesto
1.       La Diócesis de Donostia, que con el objeto de asumir y vivir el espíritu del Concilio Vaticano II inició en la década de los 70 su aggiornamento y que desde 1980 ha recorrido con gran fe, esfuerzo y entusiasmo un largo itinerario de elaboración pastoral, publicó en 1999 el documento titulado Una Iglesia al servicio del Evangelio, como fruto del trabajo realizado, documento en el que se define el modelo de Iglesia que puede guiarnos hacia el objetivo citado.

2.       Este grupo de cristianos y cristianas diocesanos manifiesta que desea continuar en la línea recogida y definida en el documento Una Iglesia al servicio del Evangelio, tanto en la tarea de la construcción de la comunidad de Jesús, como en la de dar testimonio del Evangelio en medio de nuestro pueblo.

3.       Con tal objetivo se propone:
  1. Favorecer, trabajar e impulsar dinamismos de evangelización para la concreta sociedad guipuzcoana de los próximos años:
·         Tratando de establecer un diálogo confiado con los hombres y mujeres de hoy, un diálogo complejo y paciente, tomando en consideración las preguntas y los proyectos que surgen desde ellos, y proponiéndole un mensaje y una forma de vida profundamente humana como es el Evangelio de Jesucristo.
·         Trabajando para encontrar el lugar de las comunidades cristianas y de la Iglesia Diocesana en los espacios laicos de nuestra sociedad
  1. Favorecer, trabajar e impulsar la vida de las comunidades cristianas como corresponsables de su propia vivencia del misterio de Jesucristo y de sus proyectos evangelizadores:
·         Aceptando y potenciando la pluralidad de formas y estilos de las comunidades cristianas y buscando su coordinación en las Unidades Pastorales.
·         Aceptando y potenciando la corresponsabilidad de los miembros de las distintas comunidades.
  1. Favorecer, trabajar e impulsar el servicio de las comunidades cristianas a los pobres, especialmente a los excluidos:
·         Poniendo el servicio al pobre en el centro de la comunidad cristiana.
·         Acogiendo, acompañando y defendiendo a los sin defensa.
·         Trabajando por  el desarrollo integral de la persona así como por la transformación social,  denunciando las injusticias y desigualdades y promoviendo un modelo de sociedad más justo y fraterno.
·         Desarrollando la solidaridad con el Tercer Mundo.
  1. Contribuir a la pacificación en  nuestro pueblo
·         Impulsar y favorecer  caminos de pacificación, promoviendo la cultura del diálogo y el acuerdo.
·         Activando y apoyando iniciativas de tolerancia, perdón, etc.
  1. Favorecer, trabajar e impulsar, la inculturación del Evangelio en el pluralismo actual de nuestro pueblo:
·         Procurando la normalización del uso del euskara y el apoyo integrador para su conocimiento a aquellos que todavía lo desconocen.
·         Promoviendo el respeto y la búsqueda de cauces político-sociales que haga efectiva la voluntad plural de este pueblo.
·         Propiciando el respeto a las identidades de los inmigrantes y el reconocimiento de sus culturas, así como la ayuda a sus intentos de integración social y cultural.
·         Abriendo de caminos de tolerancia, perdón, acercamiento y reconocimiento a todas las víctimas de la violencia, para lograr pasos hacia una reconciliación.

  1. Estas propuestas implican un trabajo serio, paciente y a largo plazo. Necesitan de un coraje y una energía espiritual que sólo pueden recibirse de Jesucristo, nuestro Único Señor, que nos ha llamado a esta tarea. Por ello, sólo con Él, por Él y en Él, podemos disponernos a realizarla. Nuestra comunión con Él a través de la celebración de los Sacramentos y de la oración personal y comunitaria, pueden “convertirnos” para participar en la tarea evangelizadora y no dejar de la mano el arado.

Donostia, 18 de diciembre de 2010

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Identifícate con tu e-mail para poder moderar los comentarios.
Eskerrik asko.